Szabó Máté ombudsman levele (+ válasz)

Kerekes László elnök
Szabad repülők Szövetsége
Tisztelt Uram!
 
Köszönöm, hogy ismételten megtisztelt bizalmával és a segítségemet kérte.
Panaszában előadta, hogy a korábbi beadványa óta sem készült el az a rendelet, amely a lajstromozásra nem kötelezett légi járművekkel kapcsolatos feladatokat, illetve az eljárási szabályokat tartalmazza, és a Nemzeti Közlekedési Hatóság eljárást is sérelmezte.
 
Panaszával kapcsolatosan megkerestem a nemzeti fejlesztési minisztert, aki az alábbi tájékoztatást adta. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 73. (1) bekezdés z) pontjában rögzítettek szerint a kormányrendeletben határozza meg a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekkel kapcsolatos azon feladatokat és eljárási szabályokat, amelyeket nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szerv lát el. A miniszter jelezte, hogy a légiközlekedésre vonatkozó szabályok kialakítása jelentős részben az európai uniós és egyéb nemzetközi követelményeken alapul. A lajstromozásra nem kötelezett légijárművek esetében azonban sem közvetlenül követendő nemzetközi szabványrendszer, sem egységes európai gyakorlat nem található. Az egyes uniós tagállamok nemzeti szinten, igen különböző módon járnak el ezen légijárművek tekintetében. A hazai szabályozási keretek kialakítását 2010-ben kezdték meg, és egy igen részletes, szakmailag megalapozott tervezet készítettek.. A szakma résztvevőinek széles körére tekintettel az anyagot valamennyi érintett szervezet és szakágazat részére megküldték, majd egyeztetés keretében ismertették. A beérkezett észrevételek és a szakmai egyeztetésen elhangzottak alapján megállapítást nyert, hogy a szakmai szervezetek igen eltérően vélekednek a kérdéskörrel kapcsolatban a különböző szereplőket nagymértékben különböző szakmai és gazdasági érvek és érdekek vezérlik. Megállapították továbbá, hogy jelenleg nincs olyan szakmai szervezet, amely a hatóságtól a feladatot átvéve megfelelően garantálná a légiközlekedés biztonságának magas szintű követelményeit. A lajstromozásra nem kötelezett légijárművek vezetéséhez szükséges egészségügyi követelményekkel és vizsgálati eljárásokkal kapcsolatban az egészségügyért felelős tárca és a közlekedésért felelős tárca között szintén véleménykülönbség jelentkezik. Az együttes rendelet 2012-ben történt felülvizsgálata és jelentős módosítása során az erre vonatkozó európai gyakorlatot követve javasolta a miniszter az Ön által is kezdeményezett, könnyített feltételek alkalmazásának előírását, amelyet azonban az egészségügyért felelős tárca megvétózott.
 
Válaszlevelében jelezte a miniszter, hogy 2013. év elsó félévének jogalkotási programjába ismételten felveszik a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek szabályozására vonatkozó kormányrendelet kialakítását, törekedve a szakmai szereplők közötti konszenzus kialakítására. Az együttes rendelet módosítása 2013-ban uniós kötelezettségből adódóan ismételten szükségszerű, így az egészségügyi tárca majdani kompromisszum kész hozzáállásában bízva remélik„ hogy egyszerűbb követelményeket meghatározva lehet szabályozni az érintett szereplők orvosi alkalmasságának követelmények is.
 
Jelezte azt is, hogy a közlekedési. hatóság az Lt. valamint polgári légiközlekedési
szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjérőr szóló 14/2002. (II. 26.)
KöViM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: együttes rendelet) meghatározott
szakmai feltételek teljesítését követeli meg az eljárásai során.
Tekintettel arra, hogy a rendelet valóban hosszú ideje nem készül el felkértern a
fejlesztési minisztert, hogy a jövőben. kiemelt figyelmet fordítson erre a jogalkotási területre.
Kértem továbbá, hogy véleményezésre küldjék meg részemre az ezzel kapcsolatos
jogszabalytervezet.
Bízom abban, bogy a tájékoztatással a segítségre lehettem.
 
Budapest, 2012. szeptember 27.
Üdvözlettel:
Prof. Dr. Szabó Máté
 
--------------------------------------------------------------------------
 
Válasz:
 
Tisztelt Alapvető Jogok Biztosának Hivatala!
  
Tisztelt Dr. Szabó Máté Professzor Úr!
  
Köszönettel vettem a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek jogi szabályozására vonatkozó második beadványomra (ügyszám: AJB-4933/2012) adott válaszát és az ezzel kapcsolatos közbenjárását.
 
Bevallom, hogy második levelem írásakor kételkedtem abban, hogy az Alapvető Jogok Biztosától felvetett kérdéseimre útmutatást kapok, hiszen az első beadványomra kapott válasz miatt kissé „elszakadt nálam a cérna”. Ezért második beadványomat nem kifejezetten udvarias hangnemben fogalmaztam meg, amiért elnézését kérem. Azonban Ön helyreutasítás helyett alapos és körültekintő módon járt el, utánanézve a panaszom okául szolgáló körülményeknek és válaszában tökéletes helyzetképet festett a hazai jogalkotók véleményéről és hozzáállásáról.
 
Az is jól kitűnik vizsgálódásából, hogy a hazai szakmai szervezetek megosztása révén a hatóság és a jogalkotó évek óta sikeresen fenntartja a jogi szabályozatlanság helyzetét, ami megadja az alapot arra, hogy ezt a területet ahhoz nem értő hatósági emberek irányítsák és szabályozzák indirekt módon belső utasításokkal a szakmától idegen felfogásban. Ha valami, akkor ez az, ami a hazai repülésbiztonságot leginkább veszélyezteti.
 
Sajnálom, hogy – mint az Európai Siklóernyős és Sárkányrepülő Unió (EHPU), valamint a Nemzetközi Repülőszövetség illetékes szakmai bizottságának hazai küldötte – azt kell olvasnom, hogy az egyes uniós tagállamok nemzeti szinten igen különböző módon járnának el, hiszen repülő orvosi kötelezettség kérdésében például nemcsak az Unió, de az egész világ egységes abban, hogy hazánkon kívül sehol sem követeli semelyik légügyi hatóság a repülő orvosi minősítést. Nem is igen tudom elképzelni, hogy ennek az állításnak ki lehetett a magát hitelesnek feltüntető forrása.
 
Azonban körültekintő vizsgálódásával rávilágított arra a szakmát súlyos hátrányba hozó hazai lobby tevékenységre, amely ellehetetleníti a már 16 éve húzódó jogszabály megalkotását, és megtéveszti a jogalkotót olyan mendemondákkal, amelyeknek a vég-konklúziója: „jelenleg nincs olyan szakmai szervezet, amely a hatóságtól a feladatot átvéve megfelelően garantálná a légiközlekedés biztonságának magas szintű követelményeit.” Magam a Magyar Repülőszövetség 1989-es megalakulása óta vezetek ilyen szakmai szervezetet, amelynek fenti minősítése 23 éves munkánk és az ebben tevékenykedő szakembereink hitelrontásával ér fel.
 
Nagyon köszönöm, hogy ügyemben eljárva felderítette a felelős minisztériumok részéről történő időhúzást, ami csupán arra jó, hogy a kérdés továbbra is tisztázatlan maradjon, és országunk egy kis kikerülendő sziget legyen nem csupán Európa, hanem a világ siklóernyősei és sárkányrepülői, de mondhatnám ejtőernyősei és könnyűmotoros pilótái számára.
 
Azonban tisztán látható, hogy ennél többet a mai Magyarországon elérni nem lehet, és ezek a megállapítások az Ön alapos és részrehajlás nélküli munkája nélkül nem lennének publikálhatóak.
 
Tájékoztatását ezúton ismételten megköszönöm, had’ fejezzem ki azt is, hogy pontos és alapos tájékoztatásával visszaadta számomra az Alapvető Jogok Biztosába vetett hitemet, reményemet, hogy az ily módon nyilvánosságra került kreált zavarok nem tarthatóak fenn huzamos ideig egyetlen jogilag szabályozandó területen sem.
 
Levelével megtisztelt, amelyet ismételten köszönök.
 
Remélem, e kérdésben nem utoljára találkozunk.
 
Tisztelettel:
  
Kerekes László
a Szabad Repülők Szövetségének elnöke
Állandó lakcímem: 1048 Budapest, Székpatak utca 21.
Levelezési címem: 1550 Budapest, Pf. 171.